วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
Print ISSN: 0125-4138
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 23 เม.ย. 2563 สังคมศาสตร์ คือวารสารวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านสังคมศาสตคร์ ทั้งที่มาจากคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านสังคมศาสตร์ของประเทศไทย เป้าหมาย-วารสารฉบับนี้คือการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการที่มีคุณภาพสูง และหรือ บทความรายงานการวิจัย โดยเฉพาะที่เป็ผผลงานวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา การศึกษาการพัฒนา วัฒนธรรมศึกษา สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ และเพศภาวะศึกษา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา วารสาร “สังคมศาสตร์” ได้เริ่มผลิตและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

    Description: Social Sciences is the academic journal published by Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University since 1970. The journal’s editor and its editorial team members are those social science academics who are from both inside the Faculty of Social Sciences and from other leading social science faculties in Thailand universities. The aim of this journal is to publish a high-quality article and/or a research finding paper, particularly from scholarly works in Anthropology, Development Studies, Cultural Studies, Sociology, Geography and Gender Studies. Since 2018, the Social Sciences journal has begun to produce and publish in electronic format (Online). The journal’s ISSN is shown below.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University