สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชื่อวารสาร: สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
Print ISSN: 2408-0845
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 22 เม.ย. 2563 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร    มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย. และ ต.ค.-ธ.ค.) 

    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal