สัตวแพทย์มหานครสาร

สัตวแพทย์มหานครสารชื่อวารสาร: สัตวแพทย์มหานครสาร : Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
Print ISSN: 1905-7571
TCIกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 24 เม.ย. 2563 สัตวแพทย์มหานครสาร เป็นวารสารทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับโมเลกุลและเซลล์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีววิทยาของสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ วิทยาศาสตร์การผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (พื้นฐาน พรีคลินิก และคลินิก) ระบาดวิทยาในสัตว์ สัตวแพทยสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงอื่นๆ ที่มีโอกาสในการพัฒนาและ/หรือประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ได้

    Description: Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine (JMVM) is the official journals of Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology. JMVM was carried out to disseminate the knowledge of veterinary medicine, animal science and any related fields. The content is covered by molecular and cellular, basic science, animal biology, animal behavior, feed technology, animal production, veterinary science, epidemiology, animals public health, meat science, and other science and technology which has an opportunities for development and / or application in animal.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

สัตวแพทย์มหานครสาร : Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine