วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: Walailak Journal of Social Sciences Print ISSN: 1905-8241 TCI:กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ก.พ.2563 – Description:Walailak Journal of Social Science offers a publication opportunity to academic articles, research article and review article. Manuscripts should be written in English and be submitted either online […]

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »