วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข

ชื่อวารสาร: วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข: KKU Veterinary Journal Print ISSN: 0858-2297 TCI:กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 มี.ค. 2563 – Description: KKU Veterinary Journal is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Thailand. The journal publishes a high quality of research articles, review […]

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข Read More »