ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา: Journal of Public Health and Development                           Print ISSN: 1905-1387, 2673-0774 (Print), 2651 – 1258 (Online) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.ย. 2562 The Journal of Public Health and Development is a double blinded peer-reviewed journal published by the ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Thailand. The journal is dedicated to publish excellent research in Public […]

วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Read More »