วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น

ชื่อวารสาร: วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น: JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN Print ISSN: 0858-8899 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 มี.ค. 2563 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น ได้เผยแพร่บทความวิชาการ รายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับโดยฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.,ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือน พ.ค.ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พ.ค.-ส.ค. ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือน ก.ย.ฉบับที่3 ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค. ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือน ม.ค. Description: JOURNAL OF […]

วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น Read More »