วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

ชื่อวารสาร: วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ: Journal of Health, Physical Education and Recreation Print ISSN: 0125-2674 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 มี.ค. 2563 วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ตลอดจนสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ 2.เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการตลอดจนสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ ของคณาจารย์ และ นักวิชาการ สถาบันต่างๆ 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาสถาบันต่างๆ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ […]

วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ Read More »