ชื่อวารสาร: วารสารสุทธิปริทัศน์: Suthiparithat Journal                            Print ISSN: 0857-2690 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.ย. 2562 วารสารสุทธิปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และอื่นๆที่เกียวข้อง ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วารสารสุทธิปริทัศน์มีนโยบายการจัดพิมพ์ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ประจำเดือน ฉบับที่1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน -มิถุนายน ฉบับที่ 3 สิงหาคม-กันยายน และฉบับที่ […]

วารสารสุทธิปริทัศน์ Read More »