ชื่อวารสาร: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช: Sukhothai Thammathirat Open University Journal                            Print ISSN: 0857-6955 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.ย. 2562 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีกำาหนดเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม  บทความที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Description:- Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 […]

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช Read More »