วารสารอักษรศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารอักษรศาสตร์: Journal of Letters Print ISSN: 0125-4820 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 มี.ค. 2563 วารสารอักษรศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) ทั้งนี้ อาจมีวารสารฉบับพิเศษ (special issue) ฉบับที่ออกเพิ่มเติมจากวาระปกติ (suplementary issue) และฉบับที่ตีพิมพ์บทความจากการประชุมทางวิชาการ (proceeding issue) รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา คติชนวิทยา มานุษยวิทยา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา […]

วารสารอักษรศาสตร์ Read More »