วารสารอักษรศาสตร์

วารสารอักษรศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารอักษรศาสตร์: Journal of Letters
Print ISSN: 0125-4820
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 12 มี.ค. 2563 วารสารอักษรศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) ทั้งนี้ อาจมีวารสารฉบับพิเศษ (special issue) ฉบับที่ออกเพิ่มเติมจากวาระปกติ (suplementary issue) และฉบับที่ตีพิมพ์บทความจากการประชุมทางวิชาการ (proceeding issue) รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา คติชนวิทยา มานุษยวิทยา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการ และเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป
    Description: Journal of Letters welcomes contributions in all relevant areas indicated above in the form of research articles, non-research academic articles, review articles, and book reviews, either in Thai, English, or other languages. Submission can be made throughout the year. Articles previously published or under consideration by another journal cannot be accepted. Articles submitted will receive a double-blind review by two referees. Contributors should follow the guidelines for contributors at www.tci-thaijo.org/index.php/jletters.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารอักษรศาสตร์: Journal of Letters