วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ชื่อวารสาร: วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี: AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY Print ISSN: 1905-7520 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 มี.ค. 2563 วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา การจัดการ สังคมศึกษา 2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: AL-NUR JOURNAL OF […]

วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Read More »