วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา

ชื่อวารสาร: วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา: The Journal of Tropical Medicine and Parasitology Print ISSN: 0125-4987 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 มี.ค. 2563 – Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange […]

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา Read More »