วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

ชื่อวารสาร: วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน: Mekong-Salween Civilization Studies Journal Print ISSN: 1906-7682 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน รายละเอียด: แนะนำวารสาร 16 มี.ค. 2563 วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีสองภาษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available […]

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน Read More »