วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

ชื่อวารสาร: วารสารเกษตรพระจอมเกล้า: King Mongkut’s Agricultural Journal Print ISSN: 0857-0108 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 มี.ค. 2563 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย Description: King Mongkut’s Agricultural Journal has mission to promote academic and research papers in all fields of agriculture and other relevant fields for […]

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Read More »