วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ชื่อวารสาร: วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์: Kasetsart  Applied Business Journal Print ISSN: 1906-0254 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 21 มี.ค. 2563 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Kasetsart  Applied Business Journal วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์: Kasetsart  Applied Business Journal

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ Read More »