วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ชื่อวารสาร: วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์: Kasetsart  Applied Business Journal
Print ISSN: 1906-0254
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 21 มี.ค. 2563 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์: Kasetsart  Applied Business Journal