วารสารเกื้อการุณย์

วารสารเกื้อการุณย์ชื่อวารสาร: วารสารเกื้อการุณย์: Kuakarun Journal of Nursing
Print ISSN: 0858-3080
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 22 มี.ค. 2563 วารสารเกื้อการุณย์ เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านความรู้ทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สาธารณสุข การพยาบาล การศึกษา การวิจัยและการบริการทางการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์และเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ตลอดจนนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทางการพยาบาล กลุ่มเป้าหมายของวารสาร ได้แก่ อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรต่างๆ บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจ
    Description: Kuakarun Journal of Nursing disseminates research articles and academic articles on nursing, and other fields of sciences relevant to health, public health, nursing, education, research and nursing services. Kuakarun Journal of Nursing is also served as a medium for exchanging knowledge, opinions, experiences, and to offer potential solutions conducive to nursing professional development and nursing personnel as well as the students in the master’s and doctoral degree programs in nursing. The target group of our journal is nursing instructors, nursing personnel, nursing students in various courses, medical and public health personnel, and interested people.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเกื้อการุณย์: Kuakarun Journal of Nursing