วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาชื่อวารสาร: วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา: jsn Journal
Print ISSN: 2229-1997
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ห้อง 606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 23 มี.ค. 2563 วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในระดับชาติ มีความเป็นอิสระจากสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาให้แก่แวดวงวิชาการในสังคมไทยด้วย เนื้อหาของวารสารครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

  • Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: jsn Journal

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา: jsn Journal