วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

ชื่อวารสาร: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด: Journal of Medical Technology and Physical Therapy Print ISSN: 0857-6653 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 มี.ค. 2563 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) เป็นวารสารของคณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยแบ่งประเภทเป็น บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ นิพนธ์ต้นฉบับและจดหมายถึงบรรณาธิการ วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 […]

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Read More »