วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อวารสาร: วารสารเทคโนโลยีสุรนารี: Suranaree Journal of Social Science Print ISSN: 1905-9329 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 มี.ค. 2563 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ; ฉบับที่ ๑ เดือนมิถุนายน และฉบับที่ ๒ เดือนธันวาคม) Description: Suranaree Journal of Social Science (SJSS) is a […]

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Read More »