วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชื่อวารสาร: วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University Print ISSN: 2651-1282 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 มี.ค. 2563 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทำการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีวิศวกรรม ตลอดจนวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link […]

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Read More »