วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา: ECT Journal Print ISSN: 1686-5375 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 มี.ค. 2563 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น การเสนอทัศนะด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: ECT Journal วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา: ECT Journal

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Read More »