ชื่อวารสาร: วารสารเภสัชวิทยา: Thai Journal of Pharmacology                            Print ISSN: 0125-3832 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ก.ย. 2562 วารสารเภสัชวิทยา เป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่งานวิจัยและบทความปริทรรศน์ต้นฉบับในสาขาเภสัชวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชบำบัด พิษวิทยา เภสัชวิทยาคลินิก เภสัชวิทยาโมเลกุล เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาเปรียบเทียบ เภสัชวิทยาความปลอดภัย เภสัชวิทยาระบบ และเภสัชระบาดวิทยา  ปัจจุบันได้รับการจัดอยู่ใน Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) Description: Thai […]

วารสารเภสัชวิทยา Read More »