วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ชื่อวารสาร:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์: Applied Economics Journal Print ISSN: 2586-9124 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 เม.ย. 2563 – Description: Applied Economics Journal is a double blind peer-reviewed journal devoted to the applications of economic theories, concepts and methodologies to analyze well-defined research issues. It encourages empirical analysis, simulation, prediction […]

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Read More »