วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร:วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี: Journal of Project in Computer Science and Information Technology Print ISSN: 2586-9957 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 เม.ย. 2563 วารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ Journal of Project in Computer Science and Information Technology เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและโครงงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ […]

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Read More »