วารสารโภชนาการ

ชื่อวารสาร:วารสารโภชนาการ: Journal of Nutrition Association of Thailand (JNAT)  Print ISSN: 2586-8772 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 6 เม.ย. 2563 วาร ารโภชนาการ เป็นวารสารของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารด้านอาหารและโภชนาการ โดยวารสารรับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ วารสารโภชนาการตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI Description: The Journal of Nutrition Association of […]

วารสารโภชนาการ Read More »