วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อวารสาร: วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์: Journal of Disease and Health Risk DPC. 3 Print ISSN: 1905-825X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 เม.ย. 2563 วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวารสารที่รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ รายการวิจัย บทความ รายงานการสอบสวนโรค ให้กับนักวิชาการและผู้สนใจทางด้านโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมดรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อเป้นสื่อกลางทางวิชาการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ Description: […]

วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Read More »