วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม

ชื่อวารสาร: วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม: Mahasarakham Hospital Journal Print ISSN: 1686-4417 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลมหาสารคาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 เม.ย. 2563 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พยาบาลและเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขทุกสาขา(เป็นวารสารราย 4 เดือน : 3 ฉบับต่อปี และฉบับพิเศษ 1 ฉบับต่อปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขและเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและนอก องค์กรสู่การสืบค้นแก่ผู้ที่สนใจ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Mahasarakham Hospital Journal วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม: Mahasarakham Hospital Journal

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม Read More »