วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน

ชื่อวารสาร: วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน: Thai Journal of Operations Research Print ISSN: 2287-0210 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 เม.ย. 2563 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการทางเว็บไซด์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงานมี 3  ลักษณะ บทวิเคราะห์หรือบทวิจารณ์ (Review Paper) เพื่ออธิบายการพัฒนาในหัวข้อการวิจัยดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา บทความที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาครัฐและเอกชน บทความที่เน้นทฤษฎีหรือวิธีการด้านวิจัยดำเนินงานที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของผู้วิจัยหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้เดิม Description:Thai Journal of Operations Research is an academic journal with the […]

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน Read More »