วารสาร-บริหารธุรกิจ

ชื่อวารสาร: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ : Chulalongkorn Business Review Print E-ISSN: 2730-2660 TCI: กลุ่มที่ 1  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์รับพิจารณาบทความวิชาการ,และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ Description: The Chulalongkorn Journal of Business Review will accept academic and research papers as well as letters to the Editor, which express opinions on the works published, written in English and […]

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Business-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ทางด้านบริหารธุรกิจ Business Periodical Library Siam University   รวมฉบับพิมพ์จำนวน 139 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  2362 รายการ  วารสารด้านบริหารธุรกิจ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) จำนวน 139 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 100 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 39 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านบริหารธุรกิจ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) จำนวน 2362 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 82 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-บริหารธุรกิจ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 2278 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม

วารสาร-Business-Periodical-Library-Siam-University Read More »