วารสาร-พยาบาลศาสตร์

E-RESOURCES-สารสนเทศเพื่อการพยาบาล-รายวิชา-170-438  แหล่งรวมสารสนเทศออนไลน์สำหรับรายวิชา สารสนเทศเพื่อการพยาบาล วารสาร-Nursing-Periodical-Library-Siam-University  แหล่งรวมวารสารด้านพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด รายชื่อวารสาร ด้านพยาบาลศาสตร์  ในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาไว้บริการ E-RESOURCES-สารสนเทศเพื่อการพยาบาล- รายวิชา-170-438

E-RESOURCES-สารสนเทศเพื่อการพยาบาล-รายวิชา-170-438 Read More »

ชื่อวารสาร: พยาบาลสาร : Nursing Journal Print ISSN: 0125-5118 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 พยาบาลสาร ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองต้นฉบับก่อนรับตีพิมพ์ (peer review) และเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการของพยาบาล นักวิจัย นักศึกษา และ ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพการพยาบาล โดยพยาบาลสารเปิดรับ บทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ทางด้านพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ ที่กองบรรณาธิการฯ มีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะตีพิมพ์ในพยาบาลสาร Description: This journal provides immediate open access to its content on the

พยาบาลสาร Read More »