วารสาร-แพทยศาสตร์

ชื่อวารสาร: ธรรมศาสตร์เวชสาร : Thammasat Medical Journal Print ISSN: 1513-5241 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – […]

ธรรมศาสตร์เวชสาร Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 34 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  7279 รายการ  วารสารด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธาณสุขศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 34 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 25 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธาณสุขศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  7279 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 149 รายการ

วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University Read More »