วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

ชื่อวารสาร: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา : Engineering Journal of Research and Development Print ISSN: 0857-7951 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 17 เม.ย. 2563 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ผลงานด้านวิชาการ และงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) Description: This journal provides immediate open […]

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา Read More »