ชื่อวารสาร: วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต: Kasem Bundit Engineering Journal Print ISSN: 2286-668X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา  ผลงานวิชาการ  ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของอาจารย์  นักวิชาการอิสระและวิศวกรทั่วไป  และเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับสังคมภายนอกในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้เป็นฐานความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิศวกรรมต่อไป  โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ  3  ฉบับ  ออกเป็นราย 4 เดือน  (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม) Description: Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ) is fully peer reviewed and dedicated to […]

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต Read More »