วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อหนังสือ: สนามแม่เหล็กไฟฟ้า    ชื่อผู้แต่ง: วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ Call Number: 530.141 ว868ส 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 24 ส.ค. 2562 หนังสือ “สนามแม่เหล็กไฟฟ้า” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตามสภาวิศวกรกำหนด โดยเนื้อหาภายในเล่มจะแบ่งออกเป็น 9 บท ซึ่งได้แก่ ประวัติและพัฒนาการโดยย่อของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรม การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าภายในวัสดุ ข้อปัญหาค่าขอบในสนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็ก และค่าความเหนี่ยวนำ สนามแปรตามเวลาและสมการแมกซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสอดแทรกชีวประวัติและเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ของนักวิทยาศาสตร์ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมา เนื้อหาในแต่ละบทจะนำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างโจทย์ที่รวมถึงการประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม และท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจไว้อีกด้วย   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   หนังสือที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า-2560-การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ลอจิกเกท

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร Engineering Periodical Library Siam University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Periodical Library Siam University ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 85 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1,721 รายการ วารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 85 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 67 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 18 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) จำนวน 1,727 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 106 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >>

วารสาร Engineering Periodical Library Siam University Read More »

Title:  การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ลอจิกเกท: A Design of Divider Circuit by Using Logic Gate Researcher:  สิทธิพร เพ็ชรกิจ¹, คัมภีร์ ธิราวิทย์¹, สุทธิเกียรติ ชลลาภ² และ วิจิตรา เพ็ชรกิจ³ Department     :  1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เบอร์โทรศัพท์ 02-4570068 ต่อ 140 Email address: sitiporn_2552@yahoo.com, kampree@hotmail.com 2. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เบอร์โทรศัพท์ 02-4570068 Email

วิศวกรรมไฟฟ้า-2560-การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ลอจิกเกท Read More »

Title:  การศึกษาออกแบบ และสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์ สําหรับการพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจต่อโครงการขนส่งระบบราง : The study design and construction of a engineering model railway system is useful as the comparison and decision making for the future railway transportation system project Researcher: จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว* และ สุดาพร อร่ามรุณ Department     :  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  *ผู้ประสานงานหลัก: green.days@hotmail.co.th บทคัดย่อ 

วิศวกรรมไฟฟ้า-2558-การศึกษาออกแบบ และสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์ สําหรับการพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจต่อโครงการขนส่งระบบราง Read More »