วิสัญญีสาร

ชื่อวารสาร: วิสัญญีสาร: The Thai Journal of Anesthesiology Print ISSN: 0857-1287 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 เม.ย. 2563 วิสัญญีสาร เป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ โดยบทความที่รับเผยแพร่จะผ่านการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน Description: Thai Journal of Anesthesiology is an official publication of The Royal College of Anesthesiologists of Thailand. Its […]

วิสัญญีสาร Read More »