ชื่อวารสาร: ศรีนครินทร์เวชสาร: Srinagarind Medical Journal Print ISSN: 0857-3123 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 ศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิทยาการใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน วารสารได้เผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ โรงพยาบาล หน่วยงาน  สถาบันการศึกษา ตีพิมพ์เผยแพร่ 6 ฉบับต่อปี และเผยแพร่ทาง Website ที่ http://smj.ejnal.com, http://thailand.digitaljournals.org และ https://www.tci-thaijo.org Description: Frequency : in every two months; on February, April, […]

ศรีนครินทร์เวชสาร Read More »