ศิลปกรรมสาร

ชื่อวารสาร: ศิลปกรรมสาร : The Fine and Applied Arts Journal Print ISSN: 1686-5189 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 เม.ย. 2563 ศิลปกรรมสาร เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และเป็นสื่อกลางผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ทรรศนวิจารณ์และงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ในแขนงต่างๆ ทั้งด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง […]

ศิลปกรรมสาร Read More »