Title:  ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล : Database Monitoring and Analysis System Researcher:  จรรยา แหยมเจริญ, สหวัสส์ จันทวงศ์ และ วัชรพงษ์ อธิกิจโชติ Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   sah_jan@siam.edu บทคัดย่อ             :   การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของระบบฐานข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติ ลดภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาของระบบฐานข้อมูลที่เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ กันเป็นประจำ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลล็อกไฟล์ ที่ส่งมาจากเครื่องแม่ช่ายฐานข้อมูลที่ต่างแพลทฟอร์มกัน โดยประกอบด้วย Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 เป็นต้น กระบวนการทำงานของระบบจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบแพลทฟอร์ม เพื่อให้ทราบรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลในล็อกไฟล์ และทำการแยกแยะข้อมูลและแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด […]

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2561-ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล Read More »