สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal Print ISSN: 2408-0845 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 เม.ย. 2563 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร    มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 […]

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »