สัตวแพทย์มหานครสาร

ชื่อวารสาร: สัตวแพทย์มหานครสาร : Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine Print ISSN: 1905-7571 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 เม.ย. 2563 สัตวแพทย์มหานครสาร เป็นวารสารทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับโมเลกุลและเซลล์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีววิทยาของสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ วิทยาศาสตร์การผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (พื้นฐาน พรีคลินิก และคลินิก) ระบาดวิทยาในสัตว์ สัตวแพทยสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงอื่นๆ ที่มีโอกาสในการพัฒนาและ/หรือประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ได้ Description: Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine (JMVM) […]

สัตวแพทย์มหานครสาร Read More »