สัมมนา

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน”  จัดโดยยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสยาม คณะกรรมการฯได้เชิญวิทยากร อาจารย์สมภพ อมาตยกุล ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน และเป็นกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 6 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการจัดการความเสี่ยง (RMC) ของสำนักฯ  ประกอบด้วย อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการและประธานคณะทำงานด้านการจัดการความเสี่ยง (RMC), นางสุดา ทองชิว,  นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์, และนางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  รวมทั้งนางพรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ (QA) ของสำนักฯ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO     ทรัพยากรสารสนเทศด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน […]

สัมมนา กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO Read More »

  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี”  จัดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสยาม คณะกรรมการฯได้เชิญวิทยากร ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 6 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการจัดการความเสี่ยง (RMC) ของสำนักฯ  ประกอบด้วย อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการและประธานคณะทำงานด้านการจัดการความเสี่ยง (RMC), นางสุดา ทองชิว,  นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์, และนางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  รวมทั้งนางพรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ (QA) ของสำนักฯ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้คณะและหน่วยงานต่างๆ สามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หัวข้อการบรรยาย (Topics)           COSO คืออะไร 

สัมมนา การบริหารความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี Read More »