สัมมนา

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน”  จัดโดยยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสยาม คณะกรรมการฯได้เชิญวิทยากร …

สัมมนา กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO Read More »

  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี”  จัดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสยาม …

สัมมนา การบริหารความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี Read More »