สาธารณสุข

ชื่อเรื่อง :  Practising public health : an eyewitness account ชื่อผู้แต่ง :John Ashton Call Number : 353.6 A856P 2020 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ส.ค.2566  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่อง สาธารณสุข จากมุมมองการทำงานด้านสาธารณสุขกว่า 40 ปี ของผู้เขียน ครอบคลุมองค์ความรู้ ประสบการ์ แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติที่ และการสื่อสารประเด็นสาธารณสุข ในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง มีกรณีตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลา  เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล อนามัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ไปประยุกต์ใช้   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Practising public health : an eyewitness account/ John […]

Practising public health : an eyewitness account Read More »

ชื่อเรื่อง : Urban Public Health: A Research Toolkit for Practice and Impact ชื่อผู้แต่ง : Jennifer Kolker, Ana V. Diez Roux, Gina S. Lovasi, editors Call Number : 362.1042 U72 2021 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 31 ก.ค.2566  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่อง ระบบสาธารณสุขเมือง ครอบคลุมองค์ความรู้ แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่างในการจัดการ การวางแผนบริหาร พร้อมชุดเครื่องมือวิจัยเพื่อการปฏิบัติ และผลกระทบ เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล อนามัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ไปประยุกต์ใช้   Link to Library Row Hit Heading

Urban Public Health: A Research Toolkit for Practice and Impact Read More »

ชื่อวารสาร:   วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ISSN: 2651-1770 (Online) , 1906-1137 (Print) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารที่จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข ชีวสถิติและประชากรศาสตร์ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มมีการรวบรวมบทความวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข วิทยาการระบาด พยาบาล อนามัยชุมชน และโภชนาศาสตร์ และดำเนินการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2555 การตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

25 เมษายน วันมาลาเรียโลก

ไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือ ไข้จับสั่นไข้ป่า ไข้ป้าง ไข้ร้อนเย็นหรือไข้ดอกสัก เป็นโรคที่มีประวัติอันยาวนานมาพร้อมกับการกําเนิดของมนุษยชาติ ในสมัย Hippocratis ( บิดาทางการแพทย์สมัยนั้น ) ได้ตั้งข้อ สังเกตเอาไว้ว่า โรคนี้มีความสัมพันธ์กับฤดูกาล ต่อมามีการค้นพบสัตว์เซลล์เดียวที่เรียก ว่า พลาสโมเดียม  (Plasmodium) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1880 โดย Laveran แพทย์ชาวฝรั่งเศส ว่าเป็นต้นเหตุของไข้มาลาเรีย ทําให้เขาได้รับรางวัลโนเบล เป็นการ เปิดศักราชใหม่ของการรักษาและควบคุมไข้มาลาเรีย โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อ เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัว Plasmodium ซึ่ง เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เซลล์เดียวอยู่ใน Class Sporozoa โดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ มีวงจรชีวิตอยู่ทั้งในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์จําพวกยุง เชื้อมาลาเรีย ปัจจุบันเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย ที่พบได้ในคนมีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ (พงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ, คะนึงนิจ คงพ่วง, เชิดชัย แก้วปา และฑิตถากร รอดนาค, 2552)

25 เมษายน วันมาลาเรียโลก Read More »