สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ชื่อวารสาร: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์: Walailak Abode of Culture Journal Print ISSN: 2228-804X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 เม.ย. 2563  Description: Walailak Abode of Culture Journal, Walailak University, is delighted to invite lecturers, academics and interested scholars to submit academic articles for publication in Walailak Abode of Culture […]

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ Read More »