สืบค้นฐานข้อมูล

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม, Library Siam University

โครงการ “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2567″ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2567″ ในกิจกรรมครั้งที่ 1/2567 การฝึกอบรม “การใช้ห้องสมุดดิจิทัล WEB OPAC & EBSCO Host Database”  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ วิทยากรโดย ดร.คมเดช บุญประเสริฐ จัดอบรมให้กับนักศึกษาจีนคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำนักฯได้จัดซื้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คลิก สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ WEB OPAC คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST  คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EDS คลิก สืบค้นวารสาร Publication finder เวอร์ชั่นใหม่  

อบรม: การใช้ห้องสมุดดิจิทัล WEB OPAC & EBSCO Host Database Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดอบรมเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ และการใช้ห้องสมุด” ให้กับนักศึกษาคณะสาธารสุขศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. วิทยากรโดย ดร.คมเดช บุญประเสริฐ   คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST  คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ UpToDate คลิก สืบค้นวารสาร Publication finder เวอร์ชั่นใหม่  

อบรม: การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์-คณะสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์เชิงพาณิชย์ EBSCO HOST  ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา จำนวน 13 ฐาน ชึ่งมีข้อมูลที่มีเนื้อหาฉบับเต็ม 341,576 ชื่อเรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565) และได้รวบรวมฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ระบบเปิดมากกว่า 50 ฐานไว้ในฐานข้อมูล EBSCO HOST เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากในที่เดียว ดังนี้ “EBSCO HOST : Academic Search Complete” เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ (รวมทั้ง food science) วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์  มี peer-reviewed full text มากถึง 10,593 บทความ Academic Search Complete is the world’s most

EBSCO HOST สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ Read More »

คลิก >>สืบค้นฐานข้อมูล ห้องสมุดข่าว – มติชนออนไลน์ ” ฐานข้อมูลที่ท่านสามารถสืบค้นเนื้อหาเป็นภาษาไทย (ทั้งเนื้อเรื่องและภาพประกอบ) ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งเนื้อหาที่เป็นกฤตภาคหรือเนื้อหาฉบับเต็มในบางข้อมูลซึ่งมาจากวารสารในเครือ เช่น จากมติชนสุดสัปดาห์และสามารถสืบค้นเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ได้ข้อมูลมากจาก The Nation และ Bangkok Post (ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี)”. **หากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ต้องการเชื่อมต่อบริการห้องสมุดข่าวมติชนออนไลน์ นอกเครือข่ายอินเทอร์เนทของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม** คลิกอ่าน>> คู่มือการใช้งาน Online Information Resource  

ฐานข้อมูล “มติชนออนไลน์ (Matichon Information Center)” Read More »

วารสารออนไลน์ (E-Journal) ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยวารสารฉบับปัจจุบันและสามารถสืบค้นย้อนหลังได้กว่า 20 ปี (e-access plus backfile) ในรูปแบบเดียวกันกับวารสารฉบับตีพิมพ์ซึ่งประกอบด้วย คลิกสืบค้นที่รูป   7.1 Cornell Hospitality Quarterly 7.2 Journal of Hospitality & Tourism Research 7.3 Journal of Travel Research   วารสารออนไลน์ (E-Journal) ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วารสารออนไลน์ (E-Journal) Read More »