หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

ชื่อวารสาร: หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย: NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture Print ISSN: 1686-1841 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 เม.ย. 2563  Description:  NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture is a blind peer-reviewed journal devoted to the promotion and study of all aspects of the history of […]

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย Read More »