ชื่อวารสาร: เอเชียปริทัศน์: Jouranl of Asian Review Print ISSN: 0125-3638 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 เอเชียปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเอเชียศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange […]

เอเชียปริทัศน์ Read More »