แนะนำ CD

ชื่อเรื่อง           :   Transexuality ผู้จัดทำ           :   Discovery Channel Call Number  :   DVD 00522 M      รายละเอียด      :   Transsexual (คนที่มีจิตใจเหมือนเพศตรงข้าม) หมายถึง คนที่เกิดมามีสภาพด้านร่างกายเป็นเพศหนึ่ง แต่มีอารมณ์ จิตใจ และเลือกที่จะใช้ชีวิตในบทบาททางเพศที่เป็นอีกเพศหนึ่ง นับเป็นความหลากหลายทางเพศที่ซับซ้อนขององค์ประกอบทั้งทางกาย (ฮอร์โมน/สารเคมีในสมอง) จิตใจ (การเลี้ยงดู/ วิธีคิดของแต่ละคน) และสังคม (ความคาดหวัง/การยอมรับจากสังคม/วัฒนธรรมที่หลากหลาย) ในทางการแพทย์ไม่ถือว่าบุคคลที่มีความแตกต่างทางรสนิยมและการแสดงออกทางเพศเป็นความผิดปกติ  เพียงแต่อาจให้คำแนะนำในการปรับตัวและทำความเข้าใจกับคนรอบข้างในบางรายเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่มีความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ทางเพศนั้นอาจมีความรู้สึกทุกข์ทรมานที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ ภายใต้ร่างกายที่ในความรู้สึกลึกๆ แล้วไม่ใช่ “ร่างกายของตนเอง” จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือซึ่งแพทย์จะพยายามแก้ไขร่างกายให้สอดคล้องกับภาวะจิตใจของคนคนนั้น  Each year, thousands of transsexuals born as men make the ultimate decision to be physically transformed […]

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 Read More »

ชื่อเรื่อง           :   University English 1 ผู้จัดทำ           :   วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์ และคณะ         Call Number  :   VCD 1031 M         รายละเอียด      :   CD ประกอบหนังสือวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน University English 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เพื่อใช้ในการฟังและการพูด เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน   ชื่อเรื่อง           :   J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน ผู้จัดทำ           :   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)             Call Number  :   VCD 1044 M รายละเอียด      :  

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562 Read More »

ชื่อเรื่อง           :        New Inside Out : Pre-intermediate ผู้จัดทำ           :         Sue Kay and Vaughan Jones  Call Number  :     VCD 00838 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room รายละเอียด      :       CD-ROM ประกอบหนังสือ New Inside Out ระดับ Pre-intermediate เป็นการฝึกฝนทักษะการฟัง ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ประกอบด้วย 3 แผ่นหลัก ได้แก่ แผ่นที่ 1 : Unit 1 ถึง Unit 4 + Review A //

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561 Read More »

ชื่อเรื่อง :                   วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗  จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” ผู้จัดทำ :                   สำนักราชเลขาธิการ ร่วมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง      ชาติ  (กสทช)   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) Call Number  :         ติดต่อบรรณารักษ์ห้องดิจิตอล รายละเอียด      :         เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอนำเสนอ วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” เป็นวีดิทัศน์สารคดีที่มุ่งเน้นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่ได้รับชมวีดิทัศน์ชุดนี้ โดยเรื่องราวของวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้ ประกอบไปด้วยเรื่องราวของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด จำนวน ๗๗ ตอน ซึ่งในแต่ละตอนสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาแก่พสกนิกรในแต่ละท้องถิ่น พัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ยังความซาบซึ้งและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ชื่อเรื่อง :        

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561 Read More »

ชื่อเรื่อง           :      Malacca : The Exclusive Insight on Special City of Malaysia ผู้จัดทำ           :      China Central Television : CCTV     Call Number  :   DVD 00523 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room รายละเอียด      :     รัฐมะละกา (Malacca) เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย(Federation of Malaysia) โดยมีขนาดเล็กเป็นลำดับที่ 3 รองจาก รัฐเปอร์ลิสหรือปะลิส (Perlis) และรัฐปีนัง (Penang)  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในคาบสมุทรมลายู โดยมี “มะละกา”( Malacca Town) เป็นเมืองหลวง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์สำคัญของสหพันธรัฐมาเลเซีย

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 Read More »

Introduction to Multimedia

ชื่อเรื่อง              :         สนุก กับข่าวสั้นอ่านง่าย Quick Easy and Fun ผู้จัดทำ               :         Terry L.Fredrickson   Call Number  :         VCD 1082 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study room รายละเอียด       :         แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ใช้ร่วมกับการอ่านออกเสียง ในหนังสือ Quick, easy and fun สนุกกับข่าวสั้นอ่านง่าย ซึ่งได้รวบรวมข่าวสั้นอ่านง่ายที่เคยลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และนำมาจัดแยกประเภทของข่าวที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันออกเป็นบทๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ผลงานโดย Terry

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 Read More »

แนะนำ CD

ชื่อเรื่อง           :         รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล TOEFL Grammar ผู้จัดทำ           :         TGRE Institute Publication Call Number  :      428.0076 (สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ห้องดิจิตอล) รายละเอียด      :        แนะนำ CD Test Of English as a Foreign Language หรือ TOEFL เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ถือว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก โดยผลคะแนน TOEFL จะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคน ซึ่งจะใช้เป็นหลักเกณฑ์เมื่อต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ เป็นต้น หรือจะใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการสอบTOEFLจะเป็นการทดสอบครบทุกด้าน กล่าวคือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยผลคะแนน TOEFL จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561 Read More »